Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego

AURERIUM.PL

CONNECT MEDIA określa Regulamin Serwisu Internetowego stosownie do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

1. Checkbox – pole poprzez zaznaczenie którego Użytkownik może dokonać wyboru.

2. CONNECT MEDIA - CONNECT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000599050, NIP: 5272758179, REGON: 363638454, kapitał zakładowy: 5.100 zł, adres - ul. Jana Matejki 42/2, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@connectmedia.pl.

3. Doradca - doradca z dziedziny ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. 

4. E-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, określony przez Użytkownika podczas jego rejestracji w Serwisie Internetowym w celu jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. E-mail Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta. E-mailem Użytkownika jest także adres poczty elektronicznej Użytkownika, o którym mowa w § 1 ust. 17 zd. 2-4 Regulaminu.

5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych o długości min. 8 (osiem) znaków, określony przez Użytkownika podczas jego rejestracji w Serwisie Internetowym w celu jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Hasło umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta.

6. Konto – udostępniona indywidualnie Użytkownikowi przez CONNECT MEDIA cześć Serwisu Internetowego służąca do korzystania z Usług oraz gromadząca informacja o działaniach Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego (m.in. informacje o zakupionych pakietach minut rozmów z Doradcą). Konto jest dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym, wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu i Hasła w formularzu logowania oraz po kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Zaloguj” lub też poprzez podanie indywidualnego Kodu Prepaid.

7. Krajowa Instytucja Płatnicza 

- DOTPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestru – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, nr podmiotu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego IP14/2013, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł, adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, lub

- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, adres: ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań.

8 Login -E-mail Użytkownika.

9. Polecenie Realizacji Połączenia Teleinformatycznego – uzupełnienie numer telefonu, na jaki ma być wykonane połączenie teleinformatyczne, a następnie naciśnięcie przycisku „Zamów rozmowę”. 

10. Polecenie Wykonania Połączenia Teleinformatycznego – naciśnięcie przez Użytkownika przycisku „Zamów rozmowę” przy Doradcy.

11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. Przez Regulamin należy rozumieć również Załączniki do Regulaminu.

12. Serwis Internetowy - serwis internetowy używany przez CONNECT MEDIA, dostępny pod adresem internetowym  https://www.aurerium.pl/za pośrednictwem którego odbywa się m.in. świadczenie Usług.

13. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

14. Umowa -  umowa o świadczenie usług elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 3  Regulaminu.

15. Umowy Dodatkowe – zawarte pomiędzy Użytkownikiem i CONNECT MEDIA: umowa o świadczenie Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, Połączenie Telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą oraz umowa o świadczenie Usługi  Newsletter oraz SMS Marketing. Zawarcie Umów Dodatkowych nie jest obowiązkowe w trakcie trwania Umowy..

16. Usługi -  świadczone przez CONNECT MEDIA drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego usługi:

1) Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą;

2) Połączenie Telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą,

3) Newsletter oraz SMS Marketing;

4) możliwość przeglądania i korzystania z wybranych treści Serwisu Internetowego i funkcjonalności Serwisu Internetowego  (w tym w ramach Konta); udostępnienie formularza rejestracji i logowania w Serwisie Internetowym, umożliwienie  nawiązania kontaktu z CONNECT MEDIA poprzez Serwis Internetowy. 

 

17. Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające jej dostęp do wszystkich Usług na zasadach określonych w Regulaminie.  Przez Użytkownika należy rozumieć również niezarejestrowaną w Serwisie Internetowym osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w możliwym zakresie z Usług, o których mowa w § 1 ust. 16 pkt 4 Regulaminu lub z dostarczanych przez CONNECT MEDIA treści, dotyczących ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp., w tym w ramach połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą w rozumieniu § 7 Regulaminu.  Przez Użytkownika należy rozumieć również niezarejestrowaną w Serwisie Internetowym osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług po uprzednim skorzystaniu z Kodu Prepaid umożliwiającego zakup minut w celu skorzystania z Usługi Połączenia Teleinformatycznego z Doradcą. Przyjmuje się w sposób dorozumiany, że osoba fizyczna, o której  mowa w poprzednim 2 zdaniach tego ustępu Regulaminu, zapoznała się z treścią Regulaminu oraz że zrozumiała i w pełni zaakceptowała jego wszystkie postanowienia. Do Użytkownika, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach tego ustępu Regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

18. Kod Prepaid – otrzymywany przez Użytkownika poprzez SMS lub e-mail kod, za pomocą którego Użytkownik może zalogować się w Serwisie Internetowym bez konieczności prowadzenia procedury rejestracji.

19. Platforma płatności online – platforma pozwalająca na dokonywanie płatności online, która działa w sposób i na zasadach zawartych na stronie internetowej https://stripe.com/en-pl.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. CONNECT MEDIA świadczy Usługi oraz dostarcza treści, dotyczące ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp, zgodnie z Regulaminem.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika, poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego pod adresem internetowym https://www.aurerium.pl/regulamin.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Doradcy są doradcami z zakresu ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. Doradztwo w tym zakresie nie jest zatem oparte na danych empirycznych lub wiedzy racjonalnej, lecz na wewnętrznym przekonaniu Doradcy oraz jego paranormalnych zdolnościach. Treści przekazywane przez Doradców nie mogą zostać ocenione jako treści prawdziwe lub fałszywe. Doradcy nie przekazują w szczególności treści o charakterze psychologicznym, medycznym, finansowym  lub prawnym.

5. Wymagania techniczne  niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się CONNECT MEDIA i do korzystania ze wszystkich Usług lub treści, dotyczących ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. dostarczanych przez CONNECT MEDIA, w tym w ramach połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą w rozumieniu § 7 Regulaminu:

1) połączenie z siecią Internet i aktywny e-mail;

2) zainstalowany system operacyjny Windows;

3) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox;

4) ekran o minimalnej rozdzielczości 1280x768 pikseli;

5) numer telefonu spełniający kryteria z § 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 1  Regulaminu.

6. Serwis Internetowy jest dostępny dla Użytkownika przez 24h (dwadzieściacztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Serwisu Internetowego, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Serwisu Internetowego. Dostępność Serwisu Internetowego, o której mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, nie jest równoznaczne z gwarancją dostępności Doradcy.

7. Treści zawarte w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. CONNECT MEDIA dokłada wszelkich starań, aby treści, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, były rzetelne i aktualne.

8. Korzystanie z treści, o których mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu nie oznacza nabycia przez Użytkownika oraz przez jakąkolwiek inną osobę  jakichkolwiek praw do tych treści.

 

§ 3

Rejestracja

 

1. W celu korzystania z Usług, niezbędna jest rejestracja w Serwisie Internetowym,  z zastrzeżeniem niektórych Usług, o których mowa w § 1 ust. 16 pkt 4 Regulaminu. Rejestracji w Serwisie Internetowym nie wymaga też pozyskiwanie dostarczanych przez CONNECT MEDIA treści, dotyczących ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. jak również korzystanie z Usługi  Połączenie Telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą w rozumieniu § 7 Regulaminu. Rejestracji w Serwisie Internetowym nie wymaga też korzystanie z Usług po zalogowaniu się Kodem Prepaid. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest bezpłatna.

2. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym należy łącznie spełnić poniższe warunki:

1) zapoznać się z Regulaminem;

2) wypełnić formularz rejestracyjny (podając Login i Hasło); 

3) złożyć oświadczenie woli o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o zrozumieniu i pełnej akceptacji jego wszystkich postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu;

4) złożyć oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przez CONNECT MEDIA przed upływem 14 (czternasto) dniowego terminu na odstąpienie od Umowy oraz ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych oraz oświadczenie woli o zrozumieniu i pełnej akceptacji tego, że Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, jeżeli zostaną one w pełni wykonane przez CONNECT MEDIA poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu;

5) kliknąć przycisk „Załóż konto”.

3. Rejestrujący się zawiera Umowę z CONNECT MEDIA po łącznym spełnieniu warunków rejestracji, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik otrzymuje na E-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z Regulaminem oraz inne informacje, jeżeli ich przekazanie jest uzasadnione.

4. Zawarcie Umowy umożliwia korzystanie z Usług po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu Internetowego.

5. Logowanie do Serwisu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika w formularz logowania Loginu i Hasła, podanych przy rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Użytkownika w trakcie trwania Umowy w zakładce Konta – Profil.

 

§ 4

Prawa Użytkownika

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Użytkownik ma możliwość korzystania z wszystkich lub niektórych Usług oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi połączenia telefonicznego  o podwyższonej opłacie z Doradca w rozumieniu § 7 Regulaminu.

2. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem Internetowym:

1) przesyłając wiadomość na e-mail: biuro@connectmedia.pl,

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres: CONNECT MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Jana Matejki 42/2, 87-100 Toruń.

3. Korzystanie z większości Usług Serwisu Internetowego jest bezpłatne. Odpłatność, na zasadach określonych w Regulaminie lub w regulaminie Krajowej Instytucji Płatniczej, jest natomiast związana z korzystaniem z Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą oraz Usługi Połączeniem telefonicznym o podwyższonej opłacie z Doradca w rozumieniu §7 Regulaminu.

4. Użytkownik może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może wnieść wniosek do  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Ponadto, Użytkownik ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 5

Obowiązki Użytkownika

1. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik  ma obowiązek  aktualizowania danych  podanych CONNECT MEDIA w razie ich zmiany. Wszelkie dane podane CONNECT MEDIA przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą.

3. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie Internetowym, podaje dane kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nienaruszające jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Użytkownik ma obowiązek chronić Login i Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich pod rygorem poniesienia, w najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy obowiązującego prawa, każdej odpowiedzialności wynikającej z tego zdarzenia. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu Internetowego albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym CONNECT MEDIA za pośrednictwem e-maila, wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpiecznego używania Internetu oraz używać  programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

§ 6

Usługa Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą

 

1. CONNECT MEDIA świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, mającego aktywny:

1) numer telefonu polskich operatorów telefonii komórkowej;

2) polski numer stacjonarny;

3) numer telefonu brytyjskich operatorów telefonii komórkowe;

4) brytyjski numer stacjonarny;

5) numer telefonu francuskich operatorów telefonii komórkowej;

6) francuski numer stacjonarny;

7) numer telefonu niemieckich operatorów telefonii komórkowej;

8) niemiecki numer stacjonarny;

9) numer telefonu norweskich operatorów telefonii komórkowej;

10) norweski numer stacjonarny;

11) numer telefonu szwedzkich operatorów telefonii komórkowej;

12) szwedzki numer stacjonarny.

2. CONNECT MEDIA nie świadczy Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą na rzecz Użytkownika, kontaktującego się z numeru telefonu, rozpoczynającego się od następujących cyfr (zobacz Załącznik nr 1 do Regulaminu).

3. W celu skorzystania z Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą należy łącznie spełnić poniższe warunki:

1) załogować się do Serwisu Internetowego;

2) posiadać zakupione pakiety minuty rozmów z Doradcą lub w razie ich braku zakupić pakiety minuty rozmów z Doradcą;

3) wydać Polecenie Wykonania Połączenia Teleinformatycznego;

4) wydać Polecenie Realizacji Połączenia Teleinformatycznego;

5) odebrać połączenie teleinformatyczne z numeru + 48 22 599 42 29;

6) oczekiwać na odebrania połączenia teleinformatycznego przez Doradcę.

4. Świadczenie Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą rozpoczyna się z chwilą odebrania połączenia teleinformatycznego przez Doradcę. 

5. Po naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Zamów rozmowę”, Polecenie Realizacji Połączenia Teleinformatycznego trafi do kolejki połączeń oczekujących na realizację. Polecenia Realizacji Połączeń Teleinformatycznych wykonywane są zgodnie z kolejnością poleceń. Okres oczekiwania na wykonanie Polecenia Realizacji Połączenia Teleinformatycznego i odebrania połączenia teleinformatycznego przez Doradcę  jest bezpłatny.

6. Usługa Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą wymaga posiadania na Koncie zakupionych pakietów minut rozmów z Doradcą.

7. Zakup pakietu minut rozmów z Doradcą polega na tym, iż Użytkownik zakupuje od CONNECT MEDIA prawo do rozmów z Doradcą w ramach Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą przez czas odpowiadający ilości zakupionych minut, a CONNECTMEDIA zapewnia możliwość wykorzystania zakupionych minut w ramach Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą .

8. Koszt zakupu jednej minuty rozmów z Doradcą, w ramach zakupu pakietu minut rozmów z Doradcą, jest wyraźnie oznaczony w Serwisie Internetowym przy każdym Doradcy i stanowi koszt brutto. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z kosztem zakupu jednej minuty rozmowy z Doradcą.

9. Użytkownika wiąże koszt jednej minuty rozmów z Doradcą obowiązujący na chwilę zakupu pakietu minut rozmów z Doradcą, a nie na chwilę wykonania Polecenia Realizacji  Połączenia Teleinformatycznego.

10. CONNECT MEDIA ma prawo zmienić koszt jednej minuty rozmów z Doradcą w trakcie trwania Umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Zmiana kosztu jednej minuty nie dotyczy minut już zakupionych przez Użytkownika. Zmiana, o której mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, może wynikać w szczególności z: wprowadzania nowych Doradców do oferty CONNECT MEDIA, zmiany metod działania Doradców lub zmiany dziedzin działania Doradców, rozpoczęcia lub odwoływania akcji promocyjnych lub w prowadzenia w nich zmian. Prawo CONNECT MEDIA, którym mowa w tym ustępie Regulaminu nie narusza  postanowienia § 6 ust. 9 Regulaminu.

 

11. CONNECT MEDIA umożliwia Użytkownikom zakup pakietu minut rozmów z Doradcą.

 

12. Za przeprowadzenie i rozliczenie zakupu pakietu minut rozmów z Doradcą odpowiada Krajowa Instytucja Płatnicza albo Platforma płatności online.

13.Zakup pakietu minut przez Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym i jest zalogowany oraz Użytkownika, który nie dokonał rejestracji, ale jest zalogowany za pomocą Kodu Prepaid następuje poprzez:

  1. kliknięcie przycisku „Zamów rozmowę” znajdującego się przy Doradcy. Następnie Użytkownik wybiera dostępne pakiety minut, przy których znajduje się cena za cały pakiet minut oraz cena za jedną minutę bez uwzględniania prowizji pobieranych za realizację płatności. Użytkownik następnie wybiera przycisk „Przejdź do podsumowania” i wybiera dostępne metody płatności. Możliwe jest również wpisanie kodu promocyjnego. Użytkownik informowany jest o łącznej kwocie do zapłaty za zakupywany pakiet minut. Zakupu pakietu minut z Doradcą następuje z chwilą wydania polecenia przez Użytkownika „Kupuję pakiet minut i przechodzę do płatności”. W zależności od tego jaką metodę płatności wybrał Użytkownik, zostaje przeniesiony na stronę internetową Krajowej Instytucji Płatniczej- https://www.dotpay.pl/ lub https://poland.payu.com, albo realizuje płatność za pomocą Platformy płatności online. W przypadku niedokończenia przez Użytkownika procedury zapłaty za zakup pakietu minut z Doradcą, umowę zakupu uważa się za niezawartą,
  2. kliknięcie kolejno przycisku „Moje konto”,  dalej przycisku „Zakup minuty”. Następnie Użytkownik klika w przycisk „Zakup minuty”. Następnie Użytkownik wybiera dostępne pakiety minut, przy których znajduje się cena za cały pakiet minut oraz cena za jedną minutę bez uwzględniania prowizji pobieranych za realizację płatności. Użytkownik następnie wybiera przycisk „Przejdź do podsumowania” i wybiera dostępne metody płatności. Możliwe jest również wpisanie kodu promocyjnego. Użytkownik informowany jest o łącznej kwocie do zapłaty za zakupywany pakiet minut. Zakupu pakietu minut z Doradcą następuje z chwilą wydania polecenia przez Użytkownika „Kupuję pakiet minut i przechodzę do płatności”. W zależności od tego jaką metodę płatności wybrał Użytkownik, zostaje przeniesiony na stronę internetową Krajowej Instytucji Płatniczej- https://www.dotpay.pl/ lub https://poland.payu.com albo realizuje płatność za pomocą platformy płatności online. W przypadku niedokończenia przez Użytkownika procedury zapłaty za zakup pakietu minut z Doradcą, umowę zakupu uważa się za niezawartą,

 

14 Zakup pakietu minut przez Użytkownika, który nie dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, ani nie jest zalogowany za pomocą Kodu Prepaid, następuje poprzez kliknięcie ikony „Zamów rozmowę” znajdującą się przy Doradcy. Następnie Użytkownik klika przycisk „Kupuję Minuty”. Dalej zaznacza czy chce skorzystać z Usługi Połączenia Teleinformatycznego z Doradcą bez rejestracji (Rozmawiam bez rejestracji) czy też chce się zarejestrować w Serwisie (Chcę się zarejestrować) . W przypadku wybrania opcji rejestracji Użytkownik przejdzie procedurę rejestracji. W przypadku zaznaczenia opcji „Rozmawiam bez rejestracji” należy wybrać dostępne pakiety minut, przy których znajduje się cena za cały pakiet minut oraz cena za jedną minutę bez uwzględniania prowizji pobieranych za realizację płatności. Użytkownik następnie wybiera ikonę „Przejdź do podsumowania”. Następnie Użytkownik wybiera sposób otrzymania kodu prepaid podając numer telefonu lub adres e-mail oraz wybiera dostępne metody płatności. Możliwe jest również wpisanie kodu promocyjnego. Użytkownik informowany jest o łącznej kwocie do zapłaty za zakupywany pakiet minut. Zakupu pakietu minut rozmów z Doradcą następuje z chwilą wydania polecenia przez Użytkownika „Kupuję pakiet minut i przechodzę do płatności”. W zależności od tego jaką metodę płatności wybrał Użytkownik, zostaje przeniesiony na stronę internetową Krajowej Instytucji Płatniczej- https://www.dotpay.pl/ lub https://poland.payu.com, albo realizuje płatność za pomocą Platformy płatności online. W przypadku niedokończenia przez Użytkownika procedury zapłaty za zakup pakietu minut z Doradcą, umowę zakupu uważa się za niezawartą. Użytkownik otrzyma Kod prepaid po zrealizowaniu płatności. 

.

15. W przypadku pytań lub problemów z zakupem pakietu minut z Doradcą, Użytkownik powinien skontaktować się z Krajową Instytucją Płatniczą lub z Platformą płatności online, albo w sposób określony w regulaminie Krajowej Instytucji Płatniczej lub Platformy płatności online, z którym Użytkownik musi się zapoznać i którego treść Użytkownik musi zaakceptować przed zakończeniem transakcji.

16. Faktura VAT za zakup minut rozmów z Doradcą wystawiana jest na wniosek Użytkownika. W takim przypadku należy przesłać na e-mail: biuro@connectmedia.pl wniosek o wystawienie faktury VAT oraz podać NIP i dane do faktury VAT. Użytkownik składający wniosek, o którym mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności  jej podpisania przez CONNECT MEDIA.

17 Zakupione pakiety minut rozmów z Doradcą wskazywane na Koncie, nie stanowią pieniądza elektronicznego, ani innego podobnego instrumentu, a tym samym nie podlegają oprocentowaniu i służą wyłącznie do korzystania z Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą.

 

18. Wykorzystanie zakupionych pakietów minut rozmów z Doradcą rozpoczyna się  od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą aż do momentu jej zakończenia.

 

19. Jeżeli świadczenie Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą zostanie zakończone przed upływem 30 (trzydziestu) sekund od momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi, nie zmniejsza to stanu posiadanych przez Użytkownika minut zakupionych w ramach pakietów minut rozmów z Doradcą.

20. W celu zakończenia świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne  z Doradcą, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Zakończ połączenie”, dostępny w ramach Konta.

21. W czasie świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, na Koncie, w dolnej części ekranu widoczny jest pasek, który informuje Użytkownika o ilości dostępnych minut rozmów z Doradcą na Koncie przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą oraz o ilości dostępnych minut rozmów z Doradcą na Koncie po zakończeniu świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą. Dla ustalenia ilości pozostałych minut rozmów z Doradcą na Koncie po zakończeniu świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, konieczne może okazać zaktualizowanie treści (odświeżenie) Serwisu Internetowego. 

22. Podsumowanie czasu świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą oraz informacja o wykorzystanych minutach rozmów z Doradcą w ramach świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, dostępne są w zakładce Konta -  Historia rozmów. Podsumowanie oraz informacja, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, są dostępne natychmiast po zakończeniu świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, lecz konieczne może okazać zaktualizowanie treści (odświeżenie) Serwisu Internetowego. 

23. Posiadanie na Koncie przez Użytkownika mniej niż jednej minuty rozmów z Doradcą uniemożliwia Polecenie Realizacji Połączenia Teleinformatycznego.

24. W razie wyczerpania na Koncie wszystkich zakupionych minut rozmów z Doradcą w trakcie świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą, automatycznie następuje zakończenie świadczenia tej Usługi. Zakończenie świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą następuje również z chwilą upływu 30 (trzydziestej) minuty trwania tej Usługi.

25. CONNECT MEDIA zastrzega, że w przypadku dużej liczby Poleceń Realizacji Połączeń Teleinformatycznych, istnieje możliwość nienawiązania połączenia teleinformatycznego, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 5 Regulaminu i przez to w konsekwencji nierozpoczęcia świadczenia Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą.

§ 7

Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie  z Doradcą

1. CONNECT MEDIA dostarcza Użytkownikom treści, dotyczące ezoteryki, horoskopów, astrologii, spirytualizmu itp. w ramach połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą.  Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest dostępne tylko dla Użytkowników,  dysponujących aktywnym numerem telefonu polskich operatorów telefonii komórkowej lub polskim numerem stacjonarnym.

2. Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest dostępna tylko w zakresie Doradcy, przy którym  widnieje numer  telefonu, rozpoczynający się od  cyfr „708”.

3. W celu nawiązania połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą Użytkownik wybiera na aparacie telefonicznym numer telefonu, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu i inicjuje połączenie telefoniczne.

4. Połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest płatne. Opłatę pobiera przedsiębiorca telekomunikacyjny, z którym Użytkownik związany jest umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dolicza ją do rachunku telefonicznego Użytkownika. Opłata za połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą jest naliczana od momentu rozpoczęcia tego połączenia aż do momentu jego zakończenia. Opłatę za połączenie telefoniczne o podwyższonej opłacie z Doradcą stanowi iloczyn rozpoczętych minut tego połączenia oraz kosztu jednej minuty połączenia telefonicznego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu.

5. Zakończenie połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie  z Doradcą następuje z chwilą rozłączenia się Użytkownika z Doradcą. Zakończenie połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie z Doradcą następuje również z chwilą upływu 30 (trzydziestej) minuty trwania tego połączenia.

6. Koszt jednej minuty połączenia telefonicznego z Doradcą w ramach połączenia telefonicznego  o podwyższonej opłacie z Doradcą wynosi 4,92 zł brutto (cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze brutto) i jest wyraźnie oznaczony w Serwisie Internetowym przy Doradcy.

.

§ 8 

Usługa Newsletter oraz SMS Marketing

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez CONNECT MEDIA w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, za pośrednictwem E-maila Użytkownika oraz numerów telefonu Użytkownika, użytych przez niego w związku z skorzystaniem z Usług (Usługa Newsletter oraz SMS Marketing).

2. Wyrażenie zgody, o której mowa § 8 ust. 1 Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym albo po rejestracji w Serwisie Internetowym poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxu, umieszczonego w zakładce Konta Użytkownika – Profil.Z chwilą zaznaczenia checkboxów, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i  CONNECT MEDIA zostaje zawarta na czas nieokreślony Umowa Dodatkowa - umowa o świadczenie Usługi Newsletter oraz SMS Marketing. W przypadku jednak wyrażenia zgody, o której mowa § 8 ust. 1 Regulaminu w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym, do zawarcia Umowy Dodatkowej – umowa o świadczenie Usługi Newsletter oraz SMS Marketing dochodzi z chwilą zakończenia procesu rejestracji w Serwisie Internetowym.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi Newsletter oraz SMS Marketing poprzez: odznaczenie odpowiedniego checkboxu w zakładce Konta – Profil lub wysłanie na e-mail:biuro@connectmedia.pl wiadomości o rezygnacji z tej Usługi lub naciśnięcie odpowiedniego linka znajdującego się w treści e-maila otrzymanego przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usługi Newsletter oraz SMS Marketing. Z chwilą spełnienia jednego z warunków, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, Umowa Dodatkowa - umowa o świadczenie Usługi Newsletter oraz SMS Marketing  zostaje rozwiązana.

4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu  może wiązać się z uzyskaniem przez Użytkownika rabatu dotyczącego Usługi lub Usług.

§ 9

Odstąpienie od Umowy lub Umów Dodatkowych

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, ze swej istoty i charakteru, są co do zasady świadczone niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika. Z tego względu, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 (czternasto) dniowego terminu na odstąpienie od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych.  Z tego powodu, rejestracja Użytkownika nie jest możliwa bez złożenia przez Użytkownika, w trybie przewidzianym w ustawie o prawach konsumenta, oświadczenia woli o rozpoczęciu świadczenia Usług przed upływem 14 (czternasto) dniowego terminu na odstąpienie od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym Użytkownika odpowiedniego checkboxu.

2. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy lub Umów Dodatkowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.  W przypadku odstąpienia, o którym owa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, Umowę lub Umowy Dodatkowe uważa się za niezawarte.

3. Z uwagi treść § 9 ust. 1 Regulaminu oraz treść przepisów ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, jeżeli zostały one w pełni wykonane przez CONNECT MEDIA.

4. W przypadku  rozpoczęcia świadczenia Usług na podstawie zgody, o której mowa w  § 9 ust. 1 Regulaminu, CONNECT MEDIA ma prawo dochodzić należnej mu kwoty za Usługę spełnioną do chwili odstąpienia przez Użytkownika od Umowy lub od ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, Użytkownik powinien poinformować CONNECT MEDIA,  w jeden ze sposobów o których mowa w  § 4 ust. 2 Regulaminu, o odstąpieniu od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych w drodze jednoznacznego oświadczenia woli.

6. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub od ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych dostępnego w Serwisie Internetowym, pod adresem internetowym https://www.aurerium.pl/regulamin Skorzystanie ze wzoru formularza, o którym mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, nie jest obowiązkowe.

7. Odstąpienie od Umowy lub Umów Dodatkowych jest potwierdzane przez CONNECT MEDIA poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na E-mail Użytkownika.

 

§ 10

Polityka prywatności

1. CONNECT MEDIA przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkownika i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

2. CONNECT MEDIA przetwarza i zabezpiecza dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Serwisu Internetowego jest CONNECT MEDIA.

4. CONNECT MEDIA przetwarza w niezbędnym zakresie dane osobowe Użytkownika podane przez niego w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym oraz w okresie trwania Umowy oraz w związku z ewentualnym zawarciem Umów Dodatkowych i w okresie ich trwania w celach: nawiązania, ukształtowania treści, zmiany,  prawidłowej realizacji oraz rozwiązania Umowy oraz Umów Dodatkowych.

5. Użytkownik potwierdza, wynikające z przepisów obowiązującego prawa i opisane w § 10 ust. 4 Regulaminu, prawo CONNECT MEDIA do przetwarzania danych osobowych Użytkownika poprzez złożenie oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu w trakcie rejestracji Użytkownika.

6. Użytkownik może udzielić odrębnej zgody na przetwarzanie w niezbędnym zakresie przez CONNECT MEDIA jego danych osobowych podanych przez niego w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym oraz w okresie trwania Umowy oraz w związku z ewentualnym zawarciem Umów Dodatkowych i w okresie ich trwania w celach marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w zakładce Konta-Profil. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę, o której mowa w poprzednich zdaniach tego ustępu Regulaminu.

7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 10 ust.6 Regulaminu  może wiązać się z uzyskaniem przez Użytkownika rabatu dotyczącego Usługi lub Usług.

8. Przy zawieraniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter i SMS Marketing, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzania w niezbędnym zakresie przez CONNECT MEDIA danych osobowych Użytkownika podanych przez niego w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym oraz w okresie trwania Umowy oraz w związku z ewentualnym zawarciem Umów Dodatkowych i w okresie ich trwania (m.in. dotyczących numerów telefonów użytych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usługi Połączenie Teleinformatyczne z Doradcą) w celach: rozpoczęcia świadczenia, ukształtowania treści, zmiany treści, prawidłowej realizacji oraz zakończenia świadczenia Usługi Newsletter i SMS Marketing. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym albo po rejestracji w Serwisie Internetowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu, umieszczonego w zakładce Konta – Profil.

9. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług oraz po rozwiązaniu Umowy lub po odstąpieniu przez Użytkownika od Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych, CONNECT MEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w trakcie rejestracji Użytkownika oraz w okresie trwania Umowy oraz w związku z ewentualnym zawarciem Umów Dodatkowych i w okresie ich trwania w zakresie i w celach dozwolonych na mocy przepisów obowiązującego prawa.

10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do  ich poprawiania w każdym czasie trwania Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych.

11. CONNECT MEDIA nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkownika dzięki linkom umieszczonym w Serwisie Internetowym, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu Internetowego.

12. Serwis Internetowy przetwarza adres IP (Internet Protocol) Użytkownika uzyskany w trakcie połączenia  internetowego w celach technicznych oraz statystycznych, jak i w celu ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu.

13. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług, Serwis Internetowy korzysta z niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez Serwis Internetowy  i zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (pliki cookies). Pliki cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Użytkownika z Serwisem Internetowym.

14. Użytkownika może w dowolnym momencie trwania Umowy lub ewentualnie zawartych Umów Dodatkowych zmienić ustawienia swoje przeglądarki internetowej tak, aby nie akceptowała zapisywania plików cookies. Użytkownik musi mieć jednak na uwadze, że nieakceptowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego oraz Usług.

15. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, oznacza dorozumiane wyrażenie zgody przez Użytkownika na zapisywanie plików cookies Serwisu Internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

16. Prawa Użytkownika i inne niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” ……..

 

§ 11

Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację,  jeżeli Usługa lub Usługi  są realizowane  niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa. Użytkownik może zgłosić także reklamację dotyczącą połączenia o podwyższonej opłacie z Doradca w rozumieniu §7 Regulaminu.

2. Użytkownik powinien zgłosić reklamację, o której mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji, na email: biuro@connectmedia.pl lub na adres pocztowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.

3. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie poprzez E-mail Użytkownika lub w inny sposób, jeżeli zażądał tego Użytkownik.

4. CONNECT MEDIA rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia CONNECT MEDIA reklamacji Użytkownika. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 Regulaminu, bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym wpłynęły ostatnie dane lub informacje uzupełnione przez Użytkownika.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji CONNECT MEDIA informuje Użytkownika za pośrednictwem E-maila Użytkownika lub w inny sposób, jeżeli zażądał tego Użytkownik. 

6. W razie nieprzekazania przez CONNECT MEDIA informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu, przyjmuje się, że reklamacja została w całości uwzględniona przez CONNECT MEDIA.

§ 12

Rozwiązanie Umowy

1. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownika wysyła na e-mail: biuro@connectmedia.pl  wiadomość, w której żąda usunięcia Konta. Użytkownik może w każdej chwili trwania Umowy i z każdego powodu zażądać usunięcia Konta.

2. CONNECT MEDIA może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem:

1) którego Konto jest nieaktywne przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od ostatniego zalogowania do Serwisu Internetowego;

2) w razie naruszenia przez Użytkownika jego obowiązku lub obowiązków określonych w Regulaminie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika poprzez E-mail Użytkownika do zaprzestania naruszenia przez Użytkownika jego obowiązku lub obowiązków określonych w Regulaminie pod rygorem rozwiązania przez CONNECT MEDIA Umowy;

3) w razie wystąpienia, uniemożliwiającej wykonanie Umowy, siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym, którego CONNECT MEDIA nie mógł przewidzieć  i  nie  miał  możliwości zapobieżenia.

3. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą usunięcia Konta przez CONNECT MEDIA. CONNECT MEDIA usuwa Konto niezwłocznie po dowiedzeniu się o podstawie rozwiązania Umowy, określonej w § 12 ust. 1 Regulaminu. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2, CONNECT MEDIA usuwa Konto nie wcześniej niż przed upływem 14 (czternastu dni) od dnia wysłania na E-mail Użytkownika wiadomości o zamiarze rozwiązania Umowy przez CONNECT MEDIA wraz z podaniem przyczyny rozwiązania Umowy.

4. Rozwiązanie Umowy jest potwierdzane przez CONNECT MEDIA poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na E-mail Użytkownika.

5. W przypadku rozwiązania Umowy, CONNECT MEDIA zwraca Użytkownikowi, w sposób uzgodniony z Użytkownikiem, wartość brutto zakupionych przez Użytkownika pakietów minut rozmów z Doradcą. CONNECT MEDIA ma prawo potrącić z wierzytelnościami Użytkownika, o których mowa w poprzednim zdaniu tego ustępu Regulaminu, wierzytelności przysługujące CONNECT MEDIA wobec Użytkownika, powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem oraz rozwiązaniem Umowy lub Umów Dodatkowych.

§ 13

Zmiany Regulaminu

1. CONNECT MEDIA może zmienić treść Regulaminu. Użytkownik poprzez E-mail Użytkownika zostanie poinformowany przez CONNECT MEDIA o każdej zmianie treści Regulaminu oraz o przyczynie tej zmiany. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z nową wersją Regulaminu.

2. Do Umów lub Umów Dodatkowych, zawartych i niewygasłych przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu, obowiązujące do dnia wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

§ 14

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin wchodzi  w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania Regulaminu w Serwisie Internetowym.

2. Do Umów lub Umów Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu, zawartych i niewygasłych przed dniem wejścia w życie Regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu, obowiązującego do dnia wejścia w życie Regulaminu.

3. Obowiązujący do dnia wejścia w życie Regulaminu - regulamin, dostępny jest w Serwisie Internetowym pod adresem internetowym: https://www.aurerium.pl/images/regulamin-do-05-2017.pdf

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1 - zobacz/pobierz

 

 


Formularz odstąpienia od umowy - pobierz

Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2017 - pobierz

Regulamin obowiązujący do dnia 09.04.2021 - pobierz